კულტურა

კულტურა

საწარმოს ძირითადი ღირებულებები

შაბლონის პოზიტიური მთლიანობა მომგებიანი სიტუაციის შესასრულებლად

განვითარების სტრატეგია

მომსახურების მომხმარებელთა ერთგულება სოციალური განვითარებისა და მოგების მისაღწევად

გუნდის კონცეფცია

მიზანი დატვირთვის წამყვანი ჩუმად გაგებაა რისკის გაზიარების ნდობა

ნიჭიერი იდეა

ადამიანის ადაპტაცია მის პოზიციასა და მის ხალხთან

მარკეტინგის კონცეფცია

მომხმარებლისთვის საწარმოს რეპუტაციის მოსაპოვებლად ღირებულების შექმნა

ინოვაციის იდეა

შემოქმედებითი ინოვაცია

უსაფრთხოების კონცეფცია

პერსონალის წარმოების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა